top of page

VEDTÆGTER

VEDTÆGTER

 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 02.06.1993. Ændret på ordinære generalforsamlinger:

d. 25.04.1994
d. 27.04.1995
d. 25.04.1996
d. 10.04.1997
d. 22.04.1999
d. 10.04.2001
d. 28.04.2005
d. 27.04.2006
d. 07.04.2011
d. 26.04.2012
d. 18.04.2013

d. 16.04.2015

d. 14.04.2016

d. 11.03.2017

og den ekstraordinære generalforsamling

d. 13.05.1996

d. 14.10.2020

d. 04.09.2021

  

§1. NAVN OG HJEMSTED

stk. 1.
Foreningens navn er Blæksprutterne.

stk. 2.
Foreningen har hjemsted i Sønderborg Kommune.

stk. 3.
Foreningen er partipolitisk neutral og uafhængig af religiøse interesser.

stk. 4.
Foreningens idégrundlag er, at vi alle indeholder noget, der kan bruges, og som andre har brug for, og den enkelte vælger selv, hvordan man vil bruges.

stk. 5.
Foreningen er alkohol- & stoffri-zone. Dette gælder også, når medlemmer repræsenterer foreningen ude i byen. Overtrædelse medfører bortvisning på dagen efter skøn fra den daglige leder. Ved gentagne overtrædelser vil medlemmet modtage en advarsel fra bestyrelsen, og fortsætter overtrædelsen kan medlemmet ekskluderes ved en bestyrelsesbe-
slutning, jf. §3 stk. 2.

 

 §2. FORMÅL OG MÅL

stk. 1. Formål

stk. 1-1
Foreningens formål er at igangsætte socialt frivilligt arbejde, og afholde motion, aktiviteter, projekter og afholde kurser for mennesker, der har fri i dagtimerne. Det vil sige arbejdsledige, kontanthjælpsmodtagere, pensionister, efterlønsmodtagere og skifteholdsarbejdere ect.

stk. 1-2
Sætte fokus på medlemmernes ressourcer, og være netværksskabende, igennem tiltag nævnt i § 2 stk. 1.

stk. 1-3
Medlemmers deltagelse i foreningens tiltag bunder i frivillighed.

stk. 2. Mål

stk. 2-1
Foreningens mål er, at skabe livsglæde, i et fællesskab med fokus på det enkelte medlems kvaliteter og ressourcer.

stk 2-2
Foreningens mål er, at styrke medlemmets sociale netværk og troen på sig selv, igennem foreningens tiltag.

stk. 2-3
Foreningens mål er, udvikling af kompetencer og ressourcer, i respekt for det enkelte mennske og med interesse for hinanden.

stk. 2-4

Foreningens mål er, at skabe interesse for- og aktiv deltagelse i, det sociale frivillige arbejde.

  

§3. BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB

stk. 1.
Som medlem kan optages enkeltpersoner, grupper og foreninger der støtter foreningens mål.

stk. 2.
Eksklusion af medlemmer kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.
Eksklusion kan kun ske med baggrund i:

  • Gentagne overtrædelser af foreningens vedtægter, eller

  • Overtrædelse af dansk lovgivning i klubregi, eller

  • Gentagne episoder af mobning/chikane.

Daglig leder kan bortvise medlemmer på eget skøn, dog max 7 dage. Længere bortvisning kræver involvering af bestyrelsen.

stk. 3.
Genoptagelse af et udelukket medlem kan kun ske ved en bestyrelsesbeslutning.

stk. 4
Indmeldelse/betaling af kontingent skal ske i kontorets almindelige åbningstid iflg. opslag.

  

§4. MEDLEMMETS RETTIGHEDER OG PLIGTER

stk. 1.
Bestyrelsesformanden og den daglige leder har, som de eneste, ret til at udtale sig om sager vedrørende foreningen. Delegation kan ske, efter aftale med den daglige leder.

stk. 2.
Alle frivillige, ansatte og andre brugere har tavshedspligt i person- og økonomisager vedrørende foreningen.

stk. 3.
Alle medlemmer har stemmeret ved generalforsamlingen.

stk. 4
For at være stemmeberettiget til generalforsamlingen skal man have været medlem i minimum 6 uger og ikke være i restance med kontingent.

stk. 5
Idet foreningens arbejde primært er afhængig af medlemmernes frivillige indsats, tilskyndes medlemmer til at deltage i både den daglige og det ekstraordinære vedligehold, under hensyntagen til § 1-4.

  

§5. GENERALFORSAMLING

stk. 1.
Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Vedtagelser sker ved almindeligt flertal, dog gælder der særlige regler ved vedtægtsændringer og opløsning af foreningen. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Kommuner undtaget jf. §4 stk. 3.

stk. 2.
Den ordinære generalforsamling afholdes i tiden 1/2-30/4.

stk. 3.
Den ordinære generalforsamling annonceres af bestyrelsen med 3 ugers varsel i mindst én af de lokale aviser. Dagsorden ifølge vedtægter.

stk. 4.
Generalforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

Valg af dirigent.
Valg af referent.
Valg af stemmetællere på 2 personer.
Bestyrelsens beretning.
Regnskabets aflæggelse og godkendelse.
Arbejdet fremover, herunder budget
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af 2 suppleanter.
Valg af 1 kritisk revisor og 1 suppleant.
Eventuelt.

 stk. 5.
Forslag, som medlemmerne ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag og regnskab ligger til gennemsyn på foreningens adresse.

stk. 6.
Stemmeafgivelse er skriftlig, såfremt ét medlem ønsker det.

stk. 7.
Indmeldelse/betaling af kontingent kan ikke ske på generalforsamlingen.

stk. 8.
Fremmødte medlemmer har hver det antal stemmer, der svarer til det antal bestyrelsesmedlemmer, der er på valg.

stk. 9.

 Aflønnet personale har ingen stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

§6. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

stk. 1.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes efter beslutning af bestyrelsen. Derudover kan ekstraordinær generalforsamling kræves indkaldt efter skiftligt begæring fra mindst 2/3 af medlemmerne, når den ønskede dagsorden anføres.

stk. 2.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden. Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 3 uger efter, at begæringen er bestyrelsen i hænde.

  

§7. BESTYRELSEN

stk. 1.
Foreningens aktiviteter koordineres og ledes under ansvar overfor generalforsamlingen af en bestyrelse på max. 7 personer, heraf vælges de 5 på generalforsamlingen tillige med 2 suppleanter

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år, således: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i lige årstal. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer i ulige årstal. Suppleanter vælges for 1 år.

stk. 2.
På første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand og næstformand.

stk. 3.
Bestyrelsen holder møde, når bestyrelsesformanden eller 3 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 1 gang hvert kvartal. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder med angivelse af dagsorden. Indkaldelsen skal så vidt muligt ske med mindst 3 dages varsel.

stk. 4.
Bestyrelsesmøderne er åbne for medlemmer og ansatte som observatører. Dog kan møderne lukkes ved behandling af person spørgsmål eller ekstraordinært efter enstemmig beslutning i bestyrelsen. Det tilskyndes at suppleanter deltager.

stk. 5.

Den daglige leder og formanden tegner i fællesskab foreningen i økonomisk og juridiske forhold. Kontorassistenten bevilliges adgang til foreningens netbank og et personligt bankkort. I særlige tilfælde kan bestyrelsen give betinget adgang til foreningens netbank og et personligt bankkort, til en af bestyrelsen ansat projektleder. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens eventuelle gæld. Ved indgåelse af forpligtende samarbejde med interesse-forbundne partnere skal disse godkendes af bestyrelsen.

stk. 6.
Hvis bestyrelsen ikke er beslutningsdygtig er det formandens pligt at erklære bestyrelsen opløst.

stk. 7.
Ved bestyrelsens afgang er det afgående bestyrelsesformands pligt at indkalde til ekstraordinær generalforsamling.
Udelader bestyrelsesformanden at udøve sin pligt, tilfalder opgaven den daglige leder.

stk. 8.
Daglig leder ansættes og afskediges af bestyrelsen. Øvrigt personale ansættes og afskediges af daglig leder i samarbejde med bestyrelsen.

stk. 9
Bestyrelsen fører beslutningsreferat over sine møder. Referatet protokolleres. Beslutningsreferatet fra åbne møder er tilgængeligt for medlemmerne af foreningen.

stk. 10.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

stk. 11.
Ved bestyrelsesmøder hvor medlemmer af bestyrelsen er fraværende, er suppleanter stemmeberettiget.

stk. 12.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er tilstede.
Som medlem af bestyrelses regnes formand, næstformand, almindelig bestyrelsesmedlem, eller stemmeberettiget suppleant.

stk. 13.
Til bestyrelsen kan opstille medlemmer, som ikke er i restance med kontingent eller bortvist fra foreningens område.
Ansatte kan ikke opstille til bestyrelsen. Ved persondebat på bestyrelsesmøder, betragtes evt. nærmeste til personen inhabil, og skal under debat/afstemning forlade lokalet. Stemmeret overgår i disse situationer til suppleant.

  

§8. REGNSKAB, BUDGET OG KONTINGENT

stk. 1.
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

stk. 2.
Det reviderede regnskab skal fremlægges inden 1. marts.

stk. 3.
Regnskabet skal for den ordinære generalforsamling være revideret af Blæksprutternes, udenfor bestyrelsen, valgte revisor. Revisor vælges for et år ad gangen.

stk. 4.
Kontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.

  

§9. VEDTÆGTSÆNDRINGER

stk. 1.
Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer på generalforsamlingen.

  

§10. FORENINGENS OPLØSNING

stk. 1.
Til en gyldig beslutning om foreningens opløsning kræves 2/3 flertal af de afgivne stemmer på 2 hindanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den sidste holdes mindst 1 måned og højst 2 måneder efter den første. Opløsningen af foreningen skal fremgå af dagsordenen.

stk. 2.
Foreningens eventuelle formue og ejendom skal efter generalforsamlingens nærmere beslutning herom tilfalde et eller flere sociale projekter, som ligger tæt op ad foreningens formål, dog skal formue og ejendom, som kan henføres til det kommunale tilskud, tilfalde kommunen.

 

§11. ANSATTE

stk. 1.
Daglig leder ansættes af bestyrelsen. Øvrigt personale ansættes af daglig leder i samarbejde med bestyrelsen, jf. § 5.6.

stk. 2. Daglig leder

stk. 2-1.
Daglig leders pligter/beføjelser udarbejdes skriftligt af bestyrelsen i henhold til gældende vedtægter.

stk. 2-2.
Daglig leder har krav på jobbeskrivelse som skal følge foreningens vedtægter.

stk. 2-3.
Daglig leder har bemyndigelse til at uddelegere ansvar og opgaver indenfor foreningens rammer.

stk. 2-4.
Daglig leder har ansvaret for mål beskrevet i foreningens vedtægter.

stk. 2-5.
Daglig leder har ansvaret for foreningens lokaler og den daglige drift.

Stk. 3.

Blæksprutterne fungerer som arbejdsgiver for et aftalt antal fleksjobbere, der alle er ansat i puljejobs hos Sønderborg Kommune.

Stk. 3-1

Blæksprutterne har ingen lønudgifter til fleksjobbere ansat i puljejobs.

Stk. 3-2

Daglig leder fungerer som leder for fleksjobbere ansat i puljejobs hos Blæksprutterne. Fleksjobbernes chef er fleksjobkoordinatoren hos Sønderborg Kommune.

Stk. 3-3

Blæksprutterne kan afskedige fleksjobbere i puljejobs med dags varsel.

Stk. 3-4

Fleksjobbere ansat i puljejobs har faste arbejdstider og arbejdsopgaver hos Blæksprutterne.

bottom of page